Erlatek Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Erlatek Oy (Y-tunnus 0853142-0)
Lukkokatu 2
05840 HYVINKÄÄ

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Marko Peltonen, Erlatek Oy
p. 0400 652 744, marko.peltonen@erlatek.fi

3. Rekisterin nimi

Erlatek Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden osalta sopimukseen tai
Erlatek Oy:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi) ja henkilötietojen käyttötarkoitus on Erlatek Oy:n
asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen, laskutus, tilastointi, tapahtumien sekä
keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yritysten päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

- nimi
- titteli
- yritys
- postiosoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- yrityksen verkkosivusto
- yhteydenotot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esim. koulutustilaisuuteen ilmoittautuessa tai yhteistyön aikana.
Lisäksi tietoja saadaan julkisista tietolähteistä kuten esimerkiksi yritysten verkkosivuilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla.
Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.
Yritysten päättäjien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen laskutuksen ja yhteistyön kannalta. Muutoin henkilötietoja päivitetään.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastustusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut oikeudet:

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Sivustollamme käytettävät evästeet